Topics in Punjabi

ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ www.dialalaw.org ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਤੇ ਜਾਉ।

ਪਰਿਵਾਰ - ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ  ਨੰਬਰ

6110 ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ

6155 ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ

ਪਰਿਵਾਰ - ਵਿਆਹੇ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਸੁਪਾਉਜ਼ਲ ਰਿਸ਼ਤੇ

6115 ਅਲਹਿਦਗੀ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

6122 ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਦਾਲਾ

6162 ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ

ਪਰਿਵਾਰ - ਬੱਚੇ

6140 ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚ

ਵਸੀਅਤਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਾ

6178 ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼

ਅਪਰਾਧ - ਅਪਰਾਧੀ  ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

6216 ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ