Topics in Punjabi

ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ www.dialalaw.org ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਤੇ ਜਾਉ।

ਪਰਿਵਾਰ - ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ  ਨੰਬਰ

6110 ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ

6111 ਸਾਲਸੀ

6155 ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ

ਪਰਿਵਾਰ - ਵਿਆਹੇ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਸੁਪਾਉਜ਼ਲ ਰਿਸ਼ਤੇ

6115 ਅਲਹਿਦਗੀ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

6120 ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ

6122 ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਦਾਲਾ

6124 ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣਾ

6160 ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ

6161 ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ

6162 ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ

ਪਰਿਵਾਰ - ਬੱਚੇ

6140 ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚ

6142 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

6156 ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣਾ

ਪਰਿਵਾਰ - ਚਾਇਲਡ ਸੁਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਾਉਜ਼ਲ ਸੁਪੋਰਟ

6117 ਬੱਚੇ ਲਈ ਖਰਚਾ

6123 ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਾਥੀ ਲਈ ਖਰਚਾ

6132 ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ

6133 ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਾਥੀ ਲਈ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ

ਸਮਾਲ ਕਲੇਮਜ਼ ਕੋਰਟ

6166 ਸਮਾਲ ਕਲੇਮਜ਼ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨਾ

6167 ਸਮਾਲ ਕਲੇਮਜ਼ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ

6168 ਸਮਾਲ ਕਲੇਮਜ਼ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਜਾਣਾ

6169 ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਵਸੀਅਤਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਾ

6177 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹ

6178 ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼

6180 ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਾ/ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਮਝੌਤੇ

ਗੱਡੀਆਂ - ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ 

6185 ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

6186 ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ

6187 ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ

6188 ਸੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ

ਗੱਡੀਆਂ - ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਟਰੈਫਿਕ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਵੱਗਿਆਵਾਂ

6190 ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ

6192 ਮਨਾਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ

ਗੱਡੀਆਂ - ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ।

6197 ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ

ਅਪਰਾਧ - ਅਪਰਾਧੀ  ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

6201 ਭੰਗ ਕੋਲ ਹੋਣੀ

6203 ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ, ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਰਾਹ ਬਦਲੀ (ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ)

6205 ਅਪਰਾਧੀ ਫਰਦ ਜਾਂ ਕਰਿਮੀਨਲ ਰੀਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ

6206 ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ (ਸਟਾਕਿੰਗ), ਅਪਰਾਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ (ਕਰਿਮੀਨਲ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰਗ

6210 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਰੈਂਸ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸਮਨਜ਼ ਮਿਲ

6211 ਕੋਈ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ

6212 ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ

6215 ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ

6216 ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ

6217 ਪੀਸ ਬਾਂਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣੇ

ਅਪਰਾਧ - ਪੁਲੀਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਨੰਬਰ

6220 ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਅਪਰਾਧ - ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ

6225 ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ

6268 ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ: ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਨਾ

6409 ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਨੇਫਿਟਸ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ

6241 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ - ਗਲਤ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ

6270 ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ

6271 ਕਾਮੁਕ ਛੇੜਖਾਨੀ  

6280 ਇਮਪਲੌਏਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਨੇਫਿਟਸ - ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਨੇਫਿਟਸ  

6285 ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ 

6286 ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ

6288 ਇਨਕਮ ਅਸਿਸਟੈਂਸ: ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ

ਕਰੈਡਿਟ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ

6248 ਉਧਾਰ (ਲੋਨ) ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ

6252 ਕਰਜਾ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਵਪਾਰਕ

6266 ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ

6235 ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

6236 ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ

6238 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ - ਨੰਬਰ

6239 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ  

6240 ਮਾਣਹਾਨੀ : ਹੱਤਕ-ਇਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਸਿਹਤ

6421 ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣਾ

6423 ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ

6425 ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ

6426 ਕਮੇਟੀਸ਼ਿਪ

ਵਕੀਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ

6430 ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ

6435 ਵਕੀਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ / ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ

6436 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵ

6438 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾ